Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door Michèle Sparreboom

Michèle Sparreboom
 Schiemond 20-22
 3024 EE ROTTERDAM T: 06-27082257

E: info@michelesparreboom.nl / info@hartindefik.nl / welkom@miesworld.nl W: www.michelesparreboom.nl / www.hartindefik.nl / www.miesworld.nl

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

Michèle Sparreboom, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 53893131 en BTW id-nummer NL001629881B66 handelend onder de handelsnamen Michèle Sparreboom, Hart In De Fik en Mies World.

Michèle Sparreboom verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Michèle Sparreboom kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Michèle Sparreboom heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Michèle Sparreboom zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Michele Sparreboom

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Michèle Sparreboom haar diensten verleent. De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

Workshop/cursus/trainingovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/ training van Michèle Sparreboom. Hierdoor verbindt Michèle Sparreboom zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Michèle Sparreboom aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.

Participant : De partij met wie Michèle Sparreboom een workshop/cursus/training overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

Online training/workshop/cursus: De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Michèle Sparreboom. De participant, die een workshop/ cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Michèle Sparreboom.

Michèle Sparreboom heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Michèle Sparreboom zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Michèle Sparreboom aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Michèle Sparreboom kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Michèle Sparreboom.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Michèle Sparreboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Michèle Sparreboom. Eventuele schade wordt door Michèle Sparreboom vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Michèle Sparreboom is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/ training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Michèle Sparreboom zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Michèle Sparreboom aansprakelijk is voor derving van workshops/ trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Michèle Sparreboom van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering

Het is mogelijk om binnen 7 dagen na aanschaf van de online training kostenloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Michele Sparreboom / MiesWorld, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Michèle Sparreboom. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

Na drie maanden gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

Artikel 10: Niet goed geld terug

Als cursisten na het volgen van de training het gevoel hebben dat het product niet naar wens was, dan kunnen zij hun geld terugvragen. Dit kan door een geschreven motivatie te sturen van minimaal 200 woorden naar welkom@miesworld.nl met daarin de reden dat ze het product niet goed vonden. De cursist moet minstens 90% van de cursus voltooid hebben om hier aanspraak op te kunnen maken. Ook dient de cursist dit schriftelijke bezwaar binnen 14 dagen na inschrijving melden. Daarna vervalt het recht op geld terug.